Ευαγγέλιο Κυριακής 20 Αυγούστου 2017

(Ματθ. 18.23-35) «Δεν έπρεπε και εσύ να δείξεις ευσπλαχνία στον σύνδουλό σου, όπως και εγώ έδειξα έλεος σε εσένα;»

Ευαγγέλιο Κυριακής ια´ Ματθαίου (Ματθ. 18.23-35)

Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.

Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι· ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και ενώ ξεκίνησε να κάνει λογαριασμό, του παρουσιάστηκε ένας οφειλέτης δέκα χιλιάδων ταλάντων.

Γι᾽ αυτό έχει παρομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με κάποιον βασιλέα, ο οποίος θέλησε να λογαριαστεί με τους υπηρέτες του. Και ενώ ξεκίνησε να κάνει λογαριασμό, του παρουσιάστηκε ένας οφειλέτης δέκα χιλιάδων ταλάντων. Και επειδή αυτός δεν είχε να του αποδώσει [το χρέος], διέταξε ο κύριός του να πωληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε και να του αποδοθούν [τα χρήματα]. Ο δούλος όμως, πέφτοντας [στα πόδια του] τον προσκυνούσε, λέγοντας: «Κύριε, δείξε μακροθυμία σε εμένα και θα σου τα επιστρέψω όλα». Και αφού ο κύριος σπλαχνίσθηκε τον δούλο εκείνο, τον άφησε ελεύθερο και του χάρισε το δάνειο. Όταν όμως βγήκε έξω ο δούλος εκείνος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του, ο οποίος του όφειλε εκατό δηνάρια και αφού τον συνέλαβε τον πίεζε σκληρά, λέγοντάς του: «απόδωσέ μου ό,τι μου χρωστάς». Πέφτοντας λοιπόν ο σύνδουλός του στα πόδια του, τον παρακαλούσε, λέγοντας: «δείξε μακροθυμία σε εμένα και θα σου τα επιστρέψω». Αυτός, όμως, δεν ήθελε [να το κάνει αυτό], αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, μέχρι να αποδώσει το χρέος του. Αλλά όταν είδαν οι σύνδουλοί του όσα είχαν γίνει, λυπήθηκαν πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν με ακρίβεια στον κύριό τους όλα τα γεγονότα. Τότε, αφού τον προσκάλεσε ο κύριός του, τού λέει: «Δούλε πονηρέ, όλη εκείνη την [τεράστια] οφειλή σού την χάρισα, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να δείξεις ευσπλαχνία στον σύνδουλό σου, όπως και εγώ έδειξα έλεος σε εσένα;». Και οργισμένος ο κύριός του τον παρέδωσε στους βασανιστές, μέχρι να του αποδώσει όλο το χρέος του. Έτσι και ο Πατέρας μου ο επουράνιος θα πράξει με εσάς, εάν δεν συγχωρείτε καθένας σας στους αδελφούς σας, μέσα από τις καρδιές σας, τα παραπτώματά τους [όσα έπραξαν σε βάρος σας].

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 206 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις