Ευαγγέλιο Κυριακής 22.7.2018

«Και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια των άρτων, σε δώδεκα γεμάτα κοφίνια»

Ευαγγέλιο Κυριακής 22.7.2018 – Η’ Ματθαίου (Ματθ. 14. 14-22)

Καὶ ἐξελθῶν ὁ Ἰησοῦς εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Όταν βγήκε στη στεριά ο Ιησούς, είδε πολύ κόσμο, τους σπλαχνίσθηκε και θεράπευσε τους αρρώστους. Όταν νύχτωσε, ήρθαν σ’ αυτόν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα περασμένη. Άφησε λοιπόν τον κόσμο να πάει στις κώμες και να αγοράσουν τρόφιμα για να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να πάνε· δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ τίποτα παραπάνω από πέντε άρτους και δύο ψάρια» του απάντησαν. «Φέρτε μου αυτά εδώ». Και αφού παρότρυνε τον κόσμο να ξαπλώσει στο χορτάρι, πήρε τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό, ευλόγησε, τα έκοψε σε κομμάτια, τα έδωσε στους μαθητές του και εκείνοι στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια των άρτων, σε δώδεκα γεμάτα κοφίνια. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου πέντε χιλιάδες άντρες εκτός γυναικών και παιδιών. Και αμέσως, μετά από αυτό, ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 210 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις