Απόστολος Κυριακής 22.7.2018

«να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και ένα φρόνημα»

Απόστολος Κυριακής 22.7.2018 – Η΄ Ματθαίου (Α΄Κορ. α΄10-17)

Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.  ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Σας παρακαλώ, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι ομόφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, έτσι ώστε να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλόης ότι έρχεστε σε διαρκή διαφωνία μεταξύ σας. Θέλω να πω δηλαδή, πως ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει: «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος: «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος: «Εγώ είμαι του Κηφά» και κάποιος άλλος: «Εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε ο Χριστός; Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για την σωτηρία μας; Ή μήπως στο όνομα του Παύλου έχετε βαπτισθεί; Ευχαριστώ τον Θεό που δεν βάφτισα κανένα σας εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανένας ότι τον βάφτισα στο δικό μου όνομα. Βέβαια βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός απ’ αυτούς δεν θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. Διότι η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το ευαγγέλιο, χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού στον σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 423 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις