Απόστολος Κυριακής 8.7.2018

«Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής»

Απόστολος Κυριακής 8.7.2018 – ΣΤ’ Ματθαίου (Ρωμ. 12.6-14)

Ἒχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μας έχουν δοθεί διάφορα χαρίσματα. Αυτός που έχει το προφητικό χάρισμα να διδάσκει την αλήθεια της πίστεως ανάλογα με αυτό, εκείνος που έχει το χάρισμα της διακονίας ας διακονεί μέσα στην Εκκλησία με συνέπεια κι αυτός που έλαβε το χάρισμα να διδάσκει, ας διδάσκει την αλήθεια του Θεού στους πιστούς. Εκείνος που έλαβε το χάρισμα να παρηγορεί, ας προτρέπει τους αδελφούς στο δρόμο της αρετής. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του στους άλλους, να το κάνει με απλότητα· εκείνος που έχει ορισθεί προϊστάμενος, ας διαχειρίζεται την εξουσία με σύνεση για το κοινό καλό. Εκείνος που προσφέρει ελεημοσύνη, ας το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το πονηρό και να είστε προσκολλημένοι στο αγαθό. Να έχετε αδελφική αγάπη και να γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας στον άλλον. Να τιμάτε πρώτοι τον άλλον. Να δείχνετε ζήλο για κάθε δραστηριότητα και να μην είστε οκνηροί. Το πνεύμα σας να έχει ζέση. Με όλα αυτά χαρίσματα να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στη θλίψη. Να επιμένετε με προθυμία στην προσευχή. Να βοηθάτε με τα χαρίσματά σας τους άλλους Χριστιανούς όταν βρεθούν σε ανάγκη και να επιδιώκετε να τους φιλοξενείτε. Να εύχεσθε και να παρακαλείτε τον Θεό για εκείνους που σας διώκουν. Να εύχεσθε και να μην τους καταριέστε.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 414 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις