Απόστολος Κυριακής 29.7.2018

«Και τότε το έργο του καθενός, όποιο και αν είναι, θα δοκιμαστεί από την φωτιά».

Απόστολος Κυριακής Θ΄Ματθαίου (Α΄Κορ. 3.9-17)

Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Γιατί εμείς είμαστε συνεργοί του Θεού. Ο αγρός που καλλιεργείτε, όπως και το οικοδόμημα που οικοδομείτε, του Θεού είναι και εσείς οι συνεργοί Του. Σύμφωνα με τη χάρη του Θεού, έβαλα κι εγώ ένα θεμέλιο ως σοφός αρχιτέκτων, αλλά άλλος είναι αυτός που δημιουργεί. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει, δηλαδή τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εάν πάνω από αυτό τον λίθο προσπαθήσει κάποιος να βάλει για θεμέλιο το χρυσάφι, τον άργυρο, πολύτιμους λίθους, ή χτίζει ξύλα, χορτάρι και καλάμια, το έργο του, θα γίνει φανερό. Θα το αποκαλύψει το φως της ημέρας [η ημέρα της Κρίσεως]. Θα αποκαλυφθεί με τρόπο πύρινο. Και τότε το έργο του καθενός, όποιο και αν είναι, θα δοκιμαστεί από την φωτιά. Αν το έργο που οικοδόμησε κάποιος αντέξει, θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο κάποιου καεί, θα χάσει τον μισθό του, εκείνος όμως θα σωθεί, όπως αυτός που περνάει μέσα από τις φλόγες. Δεν έχετε καταλάβει ότι ο ναός του Θεού και το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας; Αν κάποιος, λοιπόν, προσπαθήσει να καταστρέψει τον ναό του Θεού, τότε Εκείνος θα τον αφανίσει κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί ο ναός αυτός που είστε εσείς είναι Άγιος.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 439 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις