Ευαγγέλιο Κυριακής 1.7.2018

«Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας, Ιησού, Υιέ του Θεού;»

Ευαγγέλιο Κυριακής Ε’ Ματθαίου (Μτ. 8.28-34, 9.1)

Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και όταν ήρθε (ο Ιησούς) στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι, καθώς έβγαιναν από τα μνήματα, (οι οποίοι ήταν) τόσο άγριοι, ώστε κανένας δεν μπορούσε να περάσει από τον δρόμο εκείνο. Και να, φώναξαν δυνατά, λέγοντας: «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας, Ιησού, Υιέ του Θεού; Ήρθες εδώ πριν έρθει ο (καθορισμένος) χρόνος μας, για να μας βασανίσεις;» Μακριά από εκείνους βρισκόταν ένα κοπάδι πολλών χοίρων, που έβοσκαν. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντάς του: «εάν θα μας διώξεις, επίτρεψέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Και αυτοί εξήλθαν και πήγαν στο κοπάδι των χοίρων· και ξαφνικά όρμησε όλο το κοπάδι των χοίρων προς το μέρος του γκρεμού της θάλασσας και ψόφησαν μέσα στα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν και αφού έφτασαν στην πόλη ανήγγειλαν  όλα όσα είχαν γίνει και τα (της θεραπείας) των δαιμονισμένων. Και να, όλη η πόλη βγήκε για να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, του ζήτησαν να φύγει από τα όρια της περιοχής τους. Και αφού μπήκε στο πλοίο, πέρασε απέναντι και ήρθε στη πόλη του.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 267 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις