Ευαγγέλιο Κυριακής 25 Ιουνίου 2017

(Μτ. 6.22-33). «Ζητείτε όμως [εσείς] πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα αυτά [τα επίγεια] θα σας δοθούν μαζί…»

Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρῖνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ο «λύχνος» που φωτίζει το σώμα είναι το μάτι [και κατ’ αναλογία, ο λύχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους]· εάν λοιπόν το μάτι σου είναι γερό, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως το μάτι σου είναι κατεστραμμένο, [τότε] όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν όμως [τότε] το φως που σε εσένα υπάρχει [από δωρεά του Θεού] είναι σκοτάδι, τότε το σκοτάδι πόσο θα είναι; [Εάν δηλαδή ο νους που σου δόθηκε από τον Θεό, για να είναι καθαρός και να είναι η ψυχή σου φωτεινή, είναι σκοτισμένος, τότε πόσο μεγαλύτερο και βαθύτερο θα είναι το πνευματικό σου σκοτάδι;] Κανείς δεν γίνεται να εργάζεται για δύο κυρίους συγχρόνως. Διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον ή θα προσκολληθεί στον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν γίνεται [κι εσείς] να υπηρετείτε και τον Θεό και τον πλούτο [να είστε δηλαδή υποδουλωμένοι στα χρήματα και τα υλικά αγαθά]. Γι’ αυτό [ακριβώς] σας λέω, να μην μεριμνάτε για την [επίγεια] ζωή σας με αγωνία, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Δεν είναι η ζωή περισσότερο άξια από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα; [Δηλαδή, ο Θεός που σας έδωσε το πιο σημαντικό, δεν θα σας δώσει και το λιγότερο σημαντικό;] Παρατηρήστε τα πουλιά του ουρανού, ότι [αυτά] ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν ούτε συνάγουν στις αποθήκες [τροφές] και [όμως], ο Πατέρας σας ο Ουράνιος τα διατρέφει. Άραγε εσείς δεν έχετε ασύγκριτα μεγαλύτερη αξία από αυτά; Ποιος δε από εσάς, όταν μεριμνά και με αγωνία φροντίζει [τον εαυτό του], μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πήχη; Και για τα ενδύματά σας, γιατί φροντίζετε με τόση αγωνία; Δείτε και μάθετε [λαμβάνοντας παράδειγμα] από τα άνθη του αγρού, πώς φυτρώνουν· ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι ούτε ο Σολομώντας, [όταν ήταν περιβεβλημένος] με όλη τη [βασιλική] μεγαλοπρέπειά του, δεν περιβαλλόταν [με ενδύματα τέτοια], όπως ένα από τα άνθη αυτά. Εάν λοιπόν το χορτάρι του αγρού, που σήμερα υπάρχει και αύριο [χάνεται, όταν] ρίχνεται στη φωτιά [στον φούρνο], ο Θεός με τέτοιον [θαυμαστό] τρόπο το «ενδύει», δεν θα ενδύσει και εσάς [φροντίζοντάς σας] πολύ περισσότερο, ολιγόπιστοι; Λοιπόν μην κυριευθείτε ποτέ από αγχώδη μέριμνα, λέγοντας: «τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε;». Διότι όλα αυτά [και μόνον αυτά] τα επιζητούν τα [ειδωλολατρικά, άπιστα] έθνη. Γνωρίζει όμως ο Πατέρας σας ο Ουράνιος, ότι έχετε ανάγκη όλων αυτών. Ζητείτε όμως [εσείς] πρώτα [και κυριότερα απ’ όλα] τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού [δηλαδή την αγιότητα που χαρίζει] και όλα αυτά [τα άλλα, τα υλικά αγαθα] θα σας δοθούν μαζί [με τα ουράνια αγαθά].

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 196 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις