Ευαγγέλιο Κυριακής 6 Αυγούστου 2017

Της Μεταμορφώσεως (Ματθ. 17.1-9). «Και αφού τους πλησίασε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: ῾῾Σηκωθείτε και μη φοβάστε῾῾.».

Της Μεταμορφώσεως (Ματθ. 17.1-9).

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν· καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ Ἠλίας μετ ̓ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. Ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

«Και αφού τους πλησίασε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: ῾῾Σηκωθείτε και μη φοβάστε῾῾.».

Τον καιρό εκείνο, παρέλαβε ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό αυτού, και τους ανέβασε ιδιαιτέρως σε όρος υψηλό. Και μεταμορφώθηκε μπροστά σε αυτούς και έλαμψε το πρόσωπό του, όπως ο ήλιος, και τα ιμάτιά του έγιναν λευκά σαν το φως. Και να, φάνηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν μαζί του. Και ο Πέτρος αποκρίθηκε και είπε στον Ιησού: «Κύριε, καλό είναι να μείνουμε εδώ. Εάν θέλεις, να φτιάξουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για εσένα και μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Και ενώ ακόμα αυτός μιλούσε, ξαφνικά μία φωτεινή νεφέλη τους σκέπασε και να, φωνή ακούστηκε από τη νεφέλη, να λέει: «Αυτός είναι ο υιός μου ο αγαπητός, με τον οποίο είμαι πλήρως ευχαριστημένος. Αυτόν να ακούτε.». Και όταν άκουσαν οι μαθητές [τη φωνή] έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και δέος μεγάλο τους κατέλαβε. Και αφού τους πλησίασε ο Ιησούς, τους άγγιξε και τους είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Και αφού σήκωσαν τα βλέμματά τους, δεν είδαν κανέναν άλλον εκτός από τον Ιησού μόνο. Και καθώς κατέβαιναν από το όρος, τους πρόσταξε ο Ιησούς, λέγοντας: «Σε κανέναν μην πείτε αυτό που είδατε, μέχρι ο υιός του ανθρώπου να αναστηθεί από τους νεκρούς».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 444 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις