Ευαγγέλιο Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2017 – Κυριακή Β΄ Λουκά

(Λουκ. 6.31-36) – Γίνεσθε λοιπόν εύσπλαχνοι, όπως και ο Πατέρας σας είναι εύσπλαχνος.

Κυριακή Β΄ Λουκά

Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Γίνεσθε λοιπόν εύσπλαχνοι, όπως και ο Πατέρας σας είναι εύσπλαχνος.

Και όπως θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να πράττετε προς αυτούς το ίδιο. Και εάν αγαπάτε μόνο εκείνους που σας αγαπούν, ποια [Θεία] Χάρη υπάρχει σε εσάς; Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και εάν κάνετε καλό σε όσους σας κάνουν καλό, ποια [Θεία] Χάρη υπάρχει σε εσάς; Διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο πράττουν. Και εάν δανείζετε σε εκείνους, από τους οποίους έχετε ελπίδα να λάβετε [πίσω τα χρήματά σας], τότε ποια [Θεία] Χάρη υπάρχει σε εσάς; Διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους αμαρτωλούς, για να λάβουν [πίσω] ίση ανταπόδοση. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε καλό και να δανείζετε, χωρίς να ελπίζετε στην ανταπόδοση, και ο μισθός σας θα είναι πολύς, και θα είστε υιοί [του Θεού] του Υψίστου, διότι αυτός είναι καλός με τους αχαρίστους και τους πονηρούς. Γίνεσθε λοιπόν εύσπλαχνοι, όπως και ο Πατέρας σας είναι εύσπλαχνος.

 

Εικόνα: Πρώτη σελίδα του κατά Λουκά Ευαγγελίου, χειρόγραφο τελών 13ου αιώνα (http://www.thedigitalwalters.org)

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 432 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις