Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Ιουνίου 2017

Των Αγίων Πάντων (Μτ. 10.32-33, 37-38, 19.27-30). «Πολλοί δε [οι οποίοι εδώ στη γη θεωρούνται] πρώτοι, θα είναι τελευταίοι [στη Βασιλεία των Ουρανών]…»

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Καθένας, ο οποίος θα με ομολογήσει [ως Σωτήρα και Θεό] ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ [θα παραδεχθώ ότι είναι δικός μου], ενώπιον του πατρός μου που είναι στους Ουρανούς. Και όποιον με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ κι εγώ ενώπιον του πατρός μου που είναι στους Ουρανούς. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα ή την μητέρα [του] περισσότερο από [ό,τι αγαπά] εμένα, δεν είναι άξιός μου [δεν είναι άξιος να λέγεται πιστός σε εμένα]. Και εκείνος που αγαπά τον γιο ή την κόρη [του] περισσότερο από [ό,τι αγαπά] εμένα, δεν είναι άξιός μου. Και όποιος δεν λαμβάνει τον σταυρό αυτού [δεν αποφασίζει δηλαδή ότι θα υποστεί δοκιμασία για το όνομά μου] και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιός μου. Τότε απάντησε ο Πέτρος και του είπε: «Ιδού, εμείς εγκαταλείψαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θα γίνει με εμάς;». Ο δε Ιησούς είπε σε αυτούς: «Αλήθεια σας λέω, ότι εσείς που με ακολουθήσατε [εδώ, στη γη], όταν θα έλθει ο καινούργιος κόσμος [στα Έσχατα] και καθίσει ο υιός του ανθρώπου στον ένδοξο θρόνο αυτού, θα καθίσετε και εσείς σε δώδεκα θρόνους, για να κρίνετε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ [δηλαδή τον κόσμο όλον]. Και καθένας, ο οποίος εγκατέλειψε οικίες ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή κτήματα, για το όνομά μου, θα λάβει εκατό φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει ζωή αιώνια. Πολλοί δε [οι οποίοι εδώ στη γη θεωρούνται] πρώτοι, θα είναι τελευταίοι [στη Βασιλεία των Ουρανών] και οι τελευταίοι [του κόσμου τούτου] θα είναι πρώτοι [στη Βασιλεία των Ουρανών].

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 397 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις