Ευαγγέλιο Κυριακής 13 Αυγούστου 2017

(Ματθ. 17.14-23) «Αν έχετε πίστη σαν ένα μικρό σπόρο σιναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό ¨μετακινήσου από εδώ, εκεί¨ και θα μετακινηθεί».

Ευαγγέλιο Κυριακής ι´ Ματθαίου (Ματθ. 17.14-23)

[Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον] προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

Απόδοση στη Νεοελληνική
«Αν έχετε πίστη σαν ένα μικρό σπόρο σιναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό ¨μετακινήσου από εδώ, εκεί¨ και θα μετακινηθεί».

[Και όταν κατέβηκαν προς το πλήθος] προσήλθε σ’ αυτόν [τον Ιησού] ένας άνθρωπος και γονατιστός μπροστά του, είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου τον γιο μου, διότι σεληνιάζεται και ταλαιπωρείται φοβερά· διότι πολλές φορές ρίχνεται στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Και ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε: «Ω, γενιά άπιστη και διεστραμμένη! Μέχρι πότε θα βρίσκομαι μαζί σας; Μέχρι πότε θα σας ανέχομαι; Φέρτε τον εδώ σε εμένα». Και επέπληξε το δαιμόνιο ο Ιησούς και εξήλθε από αυτόν και θεραπεύθηκε το παιδί από την ώρα εκείνη. Τότε, αφού πλησίασαν τον Ιησού οι μαθητές [του], ιδιαίτερα, του είπαν: «γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε;». Και ο Ιησούς τους είπε: «λόγω της απιστίας σας. Διότι σας διαβεβαιώνω, [ότι] εάν έχετε πίστη σαν ένα μικρό σπόρο σιναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό ¨μετακινήσου από εδώ, εκεί¨ και θα μετακινηθεί, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για εσάς. Και αυτό το γένος [το είδος των δαιμονίων] δεν εκδιώκεται παρά [μόνο] με προσευχή και νηστεία». Και καθώς περιέρχονταν αυτοί τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «ο υιός του ανθρώπου μέλλει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πολύ [οι μαθητές].

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 268 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις