Ευαγγέλιο Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2018 – Κυριακή μετά τα Φώτα

Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κυριακή μετά τα Φώτα (Μτ. 4.12-17).

Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Μετανοείτε. Διότι έφθασε η Βασιλεία των Ουρανών.

Όταν δε άκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης συνελήφθη, αναχώρησε προς τη Γαλιλαία. Και αφήνοντας τη Ναζαρέτ ήλθε και εγκαταστάθηκε στην Καπερναούμ την παραθαλάσσια, στα όρια [των φυλών] του Ζαβουλών και του Νεφθαλείμ, για να εκπληρωθεί αυτό που είχε ειπωθεί από τον Ησαΐα τον Προφήτη, ο οποίος είπε: «Γη [της φυλής του] Ζαβουλών και γη [της φυλής του] Νεφθαλείμ, [που βρίσκεσαι] στον δρόμο κοντά στη θάλασσα, πέρα από τον Ιορδάνη, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός που βρίσκεται στο σκοτάδι είδε φως μέγα και σε εκείνους που βρίσκονται στη χώρα και τη σκιά του θανάτου, φως ανέτειλε σε αυτούς ». Από τότε ξεκίνησε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: «Μετανοείτε. Διότι έφθασε η Βασιλεία των Ουρανών».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 249 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις