Απόστολος Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2018 – Κυριακή μετά τα Φώτα

Mέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και της πλήρους γνώσης του Υιού του Θεού.

Κυριακή μετά τα Φώτα (Εφ. 4.7-13)

Mέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Mέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και της πλήρους γνώσης του Υιού του Θεού.

Και σε κάθε έναν από εμάς δόθηκε η Χάρη, σύμφωνα με το μέτρο, με το οποίο δωρίζει ο Χριστός. Γι’ αυτό λέει: «Όταν ανέβηκε σε ύψος, πήρε σε αιχμαλωσία [, ελευθερώνοντας] τους αιχμαλώτους και έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Και το «ανέβηκε» τι [άλλο] είναι εκτός από το ότι και κατέβηκε πρώτα στα κατώτερα μέρη της γης; Αυτός που κατέβηκε, αυτός [ο ίδιος] είναι εκείνος που ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς, για να γεμίσει τα πάντα. Και αυτός έδωσε τους αποστόλους, τους προφήτες, τους ευαγγελιστές, τους ποιμένες και τους διδασκάλους, για την προετοιμασία των Αγίων στην ανάληψη έργου διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστης και της πλήρους γνώσης του Υιού του Θεού, [στο να φθάσουμε] σε άνθρωπο τέλειο, στο μέτρο της ανάπτυξης της πληρότητας του Χριστού.

 

Εικόνα: Λεπτομέρεια από την αρχή της προς Εφεσίους Επιστολής σε χειρόγραφο των αρχών του 12ου αιώνα (Walters Ms. W.533, fol. 227v). Πηγή: http://www.thedigitalwalters.org

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 393 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις