Ευαγγέλιο Κυριακής 16 Ιουλίου 2017

Των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Ματθ. 5.14-19). «Εσείς είστε το φως του κόσμου.»

Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν γίνεται μια πόλη που βρίσκεται ψηλά πάνω σε ένα όρος, να κρυφτεί [και να μην φαίνεται]. Ούτε ανάβουν λύχνο και τον θέτουν κάτω από τον κάδο, αλλά [τον θέτουν] πάνω στον λυχνοστάτη και λάμπει [το φως του] σε όλους όσοι βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι ας λάμπει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που βρίσκεται στους Ουρανούς. Μην νομίσετε ότι ήλθα, για να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα, για να τα καταλύσω αυτά, αλλά για να εκπληρώσω [όλα όσα γράφονται εκεί]. Αλήθεια σας λέγω, ότι μέχρι να παρέλθει ο ουρανός και η γη [δηλαδή όσο υπάρχουν] ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα δεν θα παραπέσει από τον νόμο, μέχρις ότου όλα [όσα αναφέρονται σε αυτόν] εκπληρωθούν. Όποιος λοιπόν παραβεί μία από αυτές τις εντολές τις ελάχιστες [τις μικρές και ασήμαντες] και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος όμως τις κάνει πράξη [τηρώντας τες] και διδάξει [έτσι τους ανθρώπους], αυτός θα κληθεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 323 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις