Απόστολος Κυριακής 16 Ιουλίου 2017

Των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Τίτ. 3.8-15). «Η Χάρη του Θεού ας είναι με όλους σας.»

Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ο λόγος [που τώρα σου γράφω, Τίτε] είναι αξιόπιστος. Και σχετικά με αυτά [αυτές τις αλήθειες] θέλω να σε διαβεβαιώσω, ώστε να φροντίζουν να πρωτοστατούν στα καλά έργα όσοι πιστεύουν στον Θεό. Αυτά είναι τα καλά και [τα] ωφέλιμα για τους ανθρώπους. [Αντίθετα] να αποφεύγεις ανόητες συζητήσεις και [συζητήσεις για] γενεαλογίες και έριδες και διαμάχες πάνω στον [μωσαϊκό] νόμο. Διότι είναι ανώφελες και μάταιες. Άνθρωπο αιρετικό, ύστερα από μία και δεύτερη [κατά σειρά] νουθεσία [ως προς την αλήθεια που θα του κάνεις], άφησέ τον, γνωρίζοντας ότι αυτός έχει πια παρεκκλίνει [από την αλήθεια] και αμαρτάνει, όντας κατακρινόμενος από τον ίδιο του τον εαυτό [και την εγωιστική εμμονή του στην πλάνη]. Όταν αποστείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό προς εσένα, σπεύσε να έλθεις κοντά μου στη Νικόπολη, διότι εκεί έχω αποφασίσει να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά τον νομικό και τον Απολλώ να τους κατευοδώσεις με πολύ επιμέλεια, για να μην τους λείψει τίποτε. Ας μάθουν και οι δικοί μας [οι Χριστιανοί] να πρωτοστατούν στις επιτακτικές ανάγκες [των αδελφών], για να μην είναι άκαρποι [χωρίς καλά έργα]. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτισε και εσύ εκείνους που μας αγαπούν με πίστη. Η Χάρη [του Θεού] ας είναι με όλους σας. Αμήν.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 111 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις