Ευαγγέλιο Κυριακής 17 Δεκεμβρίου 2017 – Των Προπατόρων

Κάποιος άνθρωπος παρέθεσε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά (14.16-24, Μτ. 22.14)

Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς

Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Κάποιος άνθρωπος παρέθεσε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς

Κάποιος άνθρωπος παρέθεσε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλο του την ώρα του δείπνου, για να πει στους προσκεκλημένους: «Ελάτε, διότι όλα είναι έτοιμα». Και ξεκίνησαν όλοι με μιας να παραιτούνται [από την πρόσκληση]. Ο πρώτος είπε σ’ αυτόν: «Αγόρασα χωράφι και έχω ανάγκη να πάω και να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με απαλλαγμένο». Και άλλος είπε: «Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια, και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με απαλλαγμένο». Και άλλος είπε: «Παντρεύτηκα γυναίκα και γι’ αυτό δεν μπορώ να έρθω». Και επιστρέφοντας ο δούλος εκείνος, ανήγγειλε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργίστηκε και είπε στον δούλο του: «Βγες έξω γρήγορα στις πλατείες και στις οδούς της πόλης και φέρε μέσα εδώ τους πτωχούς και τους αναπήρους και τους χωλούς και τους τυφλούς». Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έγινε, όπως διέταξες και ακόμα υπάρχει χώρος». Και είπε ο κύριος προς τον δούλο: «Βγες στους δρόμους και στους φράκτες [των αγρών] και εξανάγκασε [όσους θα βρεις εκεί] να έρθουν μέσα, για να γεμίσει ο οίκος μου. Γιατί σας διαβεβαιώνω ότι κανείς από τους άνδρες εκείνους που ήταν [αρχικά] προσκεκλημένοι δεν θα γευθεί το δείπνο μου».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 381 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις