Απόστολος Κυριακής 17 Δεκεμβρίου 2017

Αλλά τα πάντα και σε όλα Χριστός

Κυριακή των Προπατόρων (Κολ. 3.4-11)

Ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός

Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αλλά τα πάντα και σε όλα Χριστός

Όταν ο Χριστός, [ο οποίος είναι] η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα. Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη [του σώματός] σας που είναι [στραμμένα] στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι ειδωλολατρία, για τα οποία [αμαρτήματα] έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους υιούς της απείθειας, ανάμεσα στους οποίους και εσείς κάποτε περπατήσατε, όταν ζούσατε μέσα σε αυτά. Τώρα όμως πετάξτε [από μέσα σας] και εσείς τα πάντα, την οργή τον θυμό, την κακία, τη βλασφημία, την αισχρολογία [που βγαίνει] από το στόμα σας. Μην ψεύδεσθε ο ένας στον άλλο, απεκδυόμενοι τον παλαιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του και ενδυόμενοι τον νέο [άνθρωπο], [εκείνον] που αναδημιουργείται, ώστε να προοδεύει στην [θεία] επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού του, [ζώντας ζωή] όπου δεν υπάρχει «Έλληνας και Ιουδαίος», [άνθρωπος με] περιτομή και [άλλος] χωρίς περιτομή, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και σε όλα Χριστός.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 356 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις