Ευαγγέλιο Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2017

(Μαρκ. 8.34-9.1) Μετά την Ύψωση

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση

Tί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι τί θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του;

Και αφού κάλεσε τον λαό μαζί με τους μαθητές του, τους είπε: «όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα την χάσει. Όποιος όμως θυσιάσει τη ζωή του για εμένα και το Ευαγγέλιο, αυτός θα την σώσει. Διότι τί θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του; Ή τί θα δώσει ένας άνθρωπος ως αντάλλαγμα για την ψυχή του; Όποιος λοιπόν ντραπεί εμένα και τους λόγους μου μέσα σε αυτή τη γενεά την άπιστη και αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον ¨ντραπεί¨, όταν θα έλθει μέσα στη δόξα του Πατρός αυτού μαζί με τους αγίους Αγγέλους». Και τους έλεγε: «Αλήθεια σας λέω ότι είναι κάποιοι από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατο, προτού [προλάβουν να] δουν τη Βασιλεία του Θεού, να έχει έλθει με τη δύναμη [του Θεού]».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 182 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις