Ευαγγέλιο Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2018 - Της Τυρινής

Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.

Κυριακή της Τυρινής (Μτ. 6.14-21)

Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.

Διότι εάν συγχωρείτε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα συγχωρήσει και εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Και όταν νηστεύετε, μην γίνεσθε, όπως οι υποκριτές, σκυθρωποί. Διότι [αυτοί] «εξαφανίζουν» τα πρόσωπά τους, για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αλήθεια σας λέω ότι απέχουν από [το να λάβουν] τον μισθό τους. Εσύ όμως, όταν νηστεύεις, περιποιήσου το κεφάλι σου και πλύνε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά [να φαίνεσαι] ενώπιον του Πατέρα σου που βρίσκεται [αόρατα] στα [πιο] απόκρυφα μέρη, και ο Πατέρας σου που σε βλέπει κρυφά, θα σου αποδώσει [ό,τι σου αναλογεί] φανερά. Μη συγκεντρώνετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς στη γη, όπου ο σκόρος και η σκουριά τους αφανίζουν, και όπου κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και κλέβουν. Να συγκεντρώνετε δε για τους εαυτούς σας θησαυρούς στον Ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 281 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις