Απόστολος Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2018 - Της Τυρινής

Τώρα είναι πιο κοντά μας η σωτηρία απ’ ό,τι όταν για πρώτη φορά πιστέψαμε.

Κυριακή της Τυρινής (Ρωμ. 13.11-14.4)

Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν.

Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίτας καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Τώρα είναι πιο κοντά μας η σωτηρία απ’ ό,τι όταν για πρώτη φορά πιστέψαμε.

Τώρα είναι πιο κοντά μας η σωτηρία απ’ ό,τι όταν [για πρώτη φορά] πιστέψαμε. Η νύχτα έχει προχωρήσει και η ημέρα έφθασε. Ας αποθέσουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας περπατήσουμε, όπως [περπατά κανείς] την ημέρα, με ευπρέπεια, όχι με φαγοπότια και μεθύσια, όχι με ακολασίες και ασέλγειες, όχι με φιλονικίες και ζηλοφθονίες, αλλά ενδυθείτε [σαν άλλο ένδυμα] τον Κύριον Ιησού Χριστό και μην φροντίζετε [με αγωνία] να ικανοποιείτε τις επιθυμίες της σάρκας. Εκείνον δε που ασθενεί στην πίστη, να τον δέχεσθε, χωρίς να προβαίνετε σε συλλογισμούς που διακρίνουν [και χωρίζουν]. Αυτός μεν που πιστεύει, να τρώει τα πάντα, ενώ ο ασθενής [στην πίστη] τρώει λάχανα. Εκείνος που τρώει, να μην εξουθενώνει αυτόν που δεν τρώει και εκείνος που δεν τρώει να μην κρίνει αυτόν που τρώει, διότι ο Θεός τον δέχθηκε [στην Εκκλησία Του]. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις τον ξένο δούλο; [Αυτός] στέκεται ή πέφτει ενώπιον του δικού του Κυρίου. Θα σταθεί δε, διότι ο Θεός μπορεί να τον στερεώσει.

 

Εικόνα εξωφύλλου:
Απόσπασμα από αρχή της Προς Ρωμαίους Επιστολής σε χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης (Walters Ms. W.525, fol. 253r – περ. 13ος αιώνας). http://www.thedigitalwalters.org

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 342 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις