Ευαγγέλιο Κυριακής 2 Ιουλίου 2017

(Μτ. 8.5-13). «Αλήθεια σας λέω, τέτοια πίστη δεν συνάντησα ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες.»

Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και όταν εισήλθε στην Καπερναούμ [ο Ιησούς] προσήλθε ενώπιόν του ένας εκατόνταρχος, παρακαλώντας τον και λέγοντας: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι, παράλυτος, και βασανίζεται άσχημα». Και του λέει ο Ιησούς: «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Και απαντώντας ο εκατόνταρχος, είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος, να εισέλθεις κάτω από τη στέγη [του σπιτιού] μου. Αλλά πες μόνο έναν λόγο και θα γιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος που ως ανώτερος [αξιωματικός] έχω υπό την εξουσία μου στρατιώτες, και λέω στον έναν “πήγαινε” και πηγαίνει και στον άλλον “έλα” και έρχεται και στον δούλο μου [λέω] “κάνε τούτο” και το κάνει». Όταν άκουσε ο Ιησούς [τα λόγια αυτά] θαύμασε και είπε προς εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Αλήθεια σας λέω, τέτοια πίστη [δυνατή] δεν συνάντησα ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Σας λέγω δε, ότι πολλοί θα έλθουν από την ανατολή και από τη δύση, και θα παρακαθήσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ [στο πνευματικό δείπνο] στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ οι υιοί [και κληρονόμοι] της βασιλείας θα ριχθούν στο σκότος το εξώτερο [στο σκοτάδι του Άδη]· εκεί θα είναι ο κλαυθμός το τρίξιμο των δοντιών». Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο: «Πήγαινε και όπως πίστεψες, ας γίνει σε εσένα». Και γιατρεύθηκε ο δούλος αυτού την ώρα εκείνη.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 282 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις