Ευαγγέλιο Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018 – Κυριακή του Ζακχαίου

Διότι ήλθε ο Υιός του Ανθρώπου να αναζητήσει και να σώσει αυτό που είχε χαθεί.

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Λκ. 19.1-10) – του Ζακχαίου.

Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι ήλθε ο Υιός του Ανθρώπου να αναζητήσει και να σώσει αυτό που είχε χαθεί.

Και αφού εισήλθε στην Ιεριχώ, περιδιάβαινε [την πόλη]. Και να, ένας άνδρας που ονομαζόταν Ζακχαίος και ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος, ζητούσε να δει τον Ιησού, ποιος είναι, και δεν μπορούσε, λόγω του όχλου, επειδή ήταν μικρός στο ανάστημα. Και αφού έτρεξε μπροστά, ανέβηκε σε συκομουριά, για να τον δει, διότι έμελλε να περάσει από εκεί. Και όταν ήλθε στον τόπο [εκείνο], ύψωσε τα μάτια του ο Ιησούς και τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, σπεύσε και κατέβα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και έσπευσε και κατέβηκε και τον υποδέχθηκε χαρούμενος. Και όταν είδαν όλοι [όσα συνέβησαν] αγανακτούσαν, λέγοντας ότι: «εισήλθε να μείνει στο σπίτι αμαρτωλού άνδρα». Αφού δε στάθηκε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριο: «Να, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους πτωχούς και εάν συκοφάντησα κάποιον ως προς κάτι, του το επιστρέφω στο τετραπλάσιο». Και του είπε ο Ιησούς ότι: «σήμερα σωτηρία  ήλθε στον οίκο αυτόν, καθότι και αυτός είναι υιός του Αβραάμ. Διότι ήλθε ο Υιός του Ανθρώπου να αναζητήσει και να σώσει αυτό που είχε χαθεί».

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 345 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις