Ευαγγέλιο Κυριακής 23 Ιουλίου 2017

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου. (Ματθ. 9.27-35). «Σπλαχνίσου μας, υιέ του Δαβίδ».

Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου. (Ματθ. 9.27-35).

Και ενώ περνούσε από εκεί ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, φωνάζοντας και λέγοντας: «Σπλαχνίσου μας, υιέ του Δαβίδ». Και όταν ήλθε στην οικία, προσήλθαν σ’ αυτόν οι τυφλοί και τους λέγει ο Ιησούς: «Πιστεύετε ότι μπορώ να το πράξω αυτό;». Του λένε: «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τους οφθαλμούς τους, λέγοντας: «Σύμφωνα με την πίστη σας, ας γίνει αυτό [που θέλετε] σε εσάς». Και άνοιξαν τα μάτια τους. Και ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή σύσταση, λέγοντας: «Προσέξτε, κανείς να μην το μάθει». Εκείνοι όμως, αφού έφυγαν έξω, διέδιδαν τη φήμη του σε όλη τη χώρα εκείνη. Και ενώ εξέρχονταν αυτοί, να, έφεραν σε αυτόν έναν άνθρωπο κωφάλαλο, που πειραζόταν από δαιμόνιο. Κι αφού βγήκε το δαιμόνιο, μίλησε ο κωφάλαλος και απόρησαν οι όχλοι λέγοντας ότι ποτέ μέχρι τότε δεν είχε φανεί κάτι τέτοιο [δηλαδή τόσο θαυμαστά σημεία] μέσα στον Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «στο όνομα του άρχοντα των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και ο Ιησούς περιερχόταν όλες τις πόλεις και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές αυτών και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας [του Θεού] και θεραπεύοντας κάθε νόσο και κάθε αδυναμία [που υπήρχε] μέσα στον λαό.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 297 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις