Ευαγγέλιο Κυριακής 24 Δεκεμβρίου – Προ Χριστουγέννων

Ιδού, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον αποκαλέσουν Εμμανουήλ.

Κυριακή Προ Χριστουγέννων (Μτ. 1.1-25)

Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ.

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυΐδ τὸν βασιλέα. Δαυΐδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοάμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφάτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυΐδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ιδού, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον αποκαλέσουν Εμμανουήλ.

Βιβλίο της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου του Δαβίδ, απογόνου του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο δε Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ο Ιούδας πάλι γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από την Θάμαρ, ο δε Φαρές γέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ δε γέννησε τον Αράμ. Ο δε Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δε γέννησε τον Ναασσών, ο δε Ναασσών γέννησε τον Σαλμών. Ο δε Σαλμών γέννησε τον Βοόζ από την Ραχάβ, ο Βοόζ δε γέννησε τον Ωβήδ από την Ρουθ, ο δε Ωβήδ γέννησε τον Ιεσσαί. Ο Ιεσσαί πάλι γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλέα. Ο δε Δαβίδ ο βασιλεύς γέννησε τον Σολομώντα από την [γυναίκα] του Ουρίου. Ο Σολολών δε γέννησε τον Ροβοάμ, ο δε Ροβοάμ γέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε γέννησε τον Ασά, ο δε Ασά γέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε γέννησε τον Ιωράμ, ο δε Ιωράμ γέννησε τον Οζίαν. Ο Οζίας πάλι γέννησε τον Ιωάθαμ, ο δε Ιωάθαμ γέννησε τον Άχαζ, ο Άχαζ δε γέννησε ο Εζεκία. Ο δε Εζεκίας γέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής δε γέννησε τον Αμών, ο δε Αμών γέννησε τον Ιωσία. Ο Ιωσίας πάλι γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς αυτού, την εποχή της [βίαιης] μετεγκατάστασης [των Ιουδαίων] στη Βαβυλώνα. Και μετά τη μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα ο Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ, ο δε Σαλαθιήλ γέννησε τον Ζοροβάβελ, ο Ζοροβάβελ δε γέννησε τον Αβιούδ, ο δε Αβιούδ γέννησε τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ πάλι γέννησε τον Αζώρ, ο δε Αζώρ γέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ δε γέννησε τον Αχείμ, ο δε Αχείμ γέννησε τον Ελιούδ, ο Ελιούδ δε γέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ πάλι γέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Όλες λοιπόν οι γενεές από τον Αβραάμ ως τον Δαβίδ, [είναι] γενεές δεκατέσσερις και από τον Δαβίδ ως τη μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα, γενεές δεκατέσσερις, και από τη μετεγκατάσταση στη Βαβυλώνα έως τον Χριστό, γενεές δεκατέσσερις. Του δε Ιησού Χριστού η Γέννηση έτσι υπήρξε: Αφού δηλαδή είχαν συνάψει μνηστεία η μητέρα αυτού Μαρία με τον Ιωσήφ, προτού συνοικήσουν [ως σύζυγοι], βρέθηκε [εκείνη] να έχει συλλάβει [με επενέργεια προερχόμενη] από το Πνεύμα το Άγιο. Ο δε Ιωσήφ ο σύζυγός της, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει, θέλησε κρυφά να την διώξει. Και ενώ αυτός είχε αυτά στον νου, ιδού, Άγγελος Κυρίου τού εμφανίστηκε σε όνειρο, λέγοντάς [του]: «Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μην φοβηθείς να παραλάβεις [στον οίκο σου] τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από [το] Πνεύμα [το] Άγιο. Και θα γεννήσει υιό και θα τον αποκαλέσεις Ιησού, διότι αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους». Και τούτο όλο συνέβη, για να εκπληρωθεί αυτό που είχε ο Κύριος πει δια του προφήτου, ο οποίος λέει: «Ιδού, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον αποκαλέσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει, ερμηνευμένο, ¨ο Θεός μαζί μας¨». Και ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο του και έκανε όπως τον πρόσταξε ο Άγγελος [του] Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα του και δεν την γνώρισε [ως σύζυγο] ακόμα και τότε, όταν γέννησε τον υιό αυτής τον πρωτότοκο, και τον αποκάλεσε Ιησού.

Εικόνα: Λεπτομέρεια από την αρχή του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου σε χειρόγραφο των αρχών του 13ου αιώνα (Walters Ms. W. 528,  fol. 2r). Πηγή: http://www.thedigitalwalters.org

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 203 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις