Ευαγγέλιο Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2018 – Τελώνου & Φαρισαίου

Διότι καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί

Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκά (Λκ. 18.10-14)

Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί.

Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο Ιερό, για να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος, αφού στάθηκε επιδεικτικά, προσευχόταν ως εξής: «Θεέ [μου], σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι, όπως οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και όπως αυτός εδώ ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές για το Σάββατο, δίνω το ένα δέκατο από όλα όσα αποκτώ». Και ο τελώνης από μακριά στέκοντας δεν ήθελε ούτε τους οφθαλμούς του να υψώσει προς τον ουρανό, αλλά χτυπούσε στο στήθος του, λέγοντας: «Θεέ [μου], σπλαχνίσου με, τον αμαρτωλό». Σας λέω ότι αυτός κατέβηκε δικαιωμένος [ενώπιον του Θεού] στον οίκο του και όχι εκείνος. Διότι καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 388 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις