Απόστολος Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2018 – Τελώνου & Φαρισαίου

Και από όλα με έσωσε ο Κύριος.

Κυριακή λγ΄ Επιστολών (Β´ Τιμ. 3.10-15)

Καὶ ἐκ πάντων με ἐῤῥύσατο ὁ Κύριος.

Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐῤῥύσατο ὁ Κύριος. καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και από όλα με έσωσε ο Κύριος.

Εσύ όμως [, Τιμόθεε,] έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου, τη συμπεριφορά, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, το τι μου συνέβη στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τι μεγάλους διωγμούς υπέφερα! Και από όλα με έσωσε ο Κύριος. Και [να ξέρεις ότι] όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς [, κοινωνώντας] με τον Ιησού Χριστό, θα διωχθούν. Αντίθετα, άνθρωποι πονηροί και πλάνοι θα «προκόψουν» προς το χειρότερο, πλανώντας [άλλους] και πλανώμενοι [οι ίδιοι]. Εσύ όμως, μένε [πιστός] σε όλα όσα έμαθες και για τα οποία έχεις βεβαιωθεί, γνωρίζοντας από ποιον διδάχθηκες, και ότι από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα οποία μπορούν να σε καταστήσουν σοφό [και συνετό], προς σωτηρία, μέσω της πίστεως στον Ιησού Χριστό.

 

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 249 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις