Ευαγγέλιο Κυριακής 3 Σεπτεμβρίου 2017

Ευαγγέλιο Κυριακής ιγ´ Ματθαίου (Ματθ. 21.33-42) – Και ύστερα, απέστειλε προς αυτούς τον υιό του, λέγοντας: «θα ντραπούν τον υιό μου»

Ευαγγέλιο Κυριακής ιγ´ Ματθαίου (Ματθ. 21.33-42)

Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου

Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν. Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

 

 Απόδοση στη Νεοελληνική

Και ύστερα, απέστειλε προς αυτούς τον υιό του, λέγοντας: «θα ντραπούν τον υιό μου»

Κάποιος άνθρωπος ήταν κύριος ενός οίκου και αυτός φύτευσε έναν αμπελώνα και τον περιέκλεισε με φράχτη και έσκαψε μέσα σε αυτόν ένα πατητήρι, ανοικοδόμησε και έναν πύργο [εκεί] και [μετά] τον εκμίσθωσε σε γεωργούς και έφυγε μακριά. Όταν λοιπόν πλησίασε ο καιρός [της συλλογής] των καρπών, απέστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς, για να λάβει τους καρπούς του. Και οι γεωργοί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, τον ένα τον έδειραν, τον άλλον τον σκότωσαν και τον άλλον τον λιθοβόλησαν. [Και] πάλι απέστειλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους και έκαναν το ίδιο με αυτούς. Και ύστερα, απέστειλε προς αυτούς τον υιό του, λέγοντας: «θα ντραπούν τον υιό μου». Οι γεωργοί, όμως, μόλις είδαν τον υιό, είπαν μεταξύ τους: «αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον φονεύσουμε και ας καταλάβουμε την κληρονομία του». Και αφού τον συνέλαβαν, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο κύριος του αμπελώνα, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους; Του λένε: «[αυτούς] τους κακούς, με κακό τρόπο θα τους εξολοθρεύσει και θα εκμισθώσει τον αμπελώνα σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα αποδώσουν σε αυτόν τους καρπούς στις κατάλληλες εποχές». Τους λέει ο Ιησούς: «Δεν διαβάσατε ποτέ στις γραφές, [ότι] τον λίθο που απεδοκίμασαν εκείνοι που οικοδομούσαν, αυτός έγινε ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής. [Και] από τον Κύριο έγινε αυτή [η οικοδομή]. και είναι αξιοθαύμαστη στα μάτια μας».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 177 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις