Απόστολος Κυριακής 3 Σεπτεμβρίου 2017

Απόστολος Κυριακής ιγ´ εβδομάδος Επιστολών (Α΄ Κορ. 16.13-24) – “Όλα όσα κάνετε να γίνονται με αγάπη”

Απόστολος Κυριακής ιγ´ εβδομάδος Επιστολών (Α΄ Κορ. 16.13-24)

Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω

Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάζεσθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν. ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Όλα όσα κάνετε να γίνονται με αγάπη

Να είστε σε [πνευματική] εγρήγορση, να στέκεστε [εδραίοι] στην πίστη, να έχετε ανδρεία, να είστε δυνατοί. Όλα όσα κάνετε να γίνονται με αγάπη. Και σας παρακαλώ, αδελφοί: γνωρίζετε τον οίκο του Στεφανά, ότι είναι η πρώτη οικογένεια της Αχαΐας [που πίστεψε] και έχουν αφιερώσει τους εαυτούς τους στη διακονία των αγίων. Και [σας παρακαλώ] να υποτάσσεσθε και εσείς σε τέτοιους ανθρώπους και σε κάθε έναν που συνεργεί [στη διάδοση του Ευαγγελίου] και κοπιάζει. Και χαίρομαι για την παρουσία του Στεφανά και του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, διότι αναπλήρωσαν αυτοί την έλλειψη [της παρουσίας] σας. Και ανέπαυσαν το πνεύμα μου και το δικό σας. Να εκτιμάτε λοιπόν τέτοιους ανθρώπους. Σας ασπάζονται οι εκκλησίες της Ασίας. Σας χαιρετούν ιδιαίτερα εν Κυρίω [:με την αγάπη του Κυρίου] ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα και η εκκλησία που συναθροίζεται στο σπίτι τους. Όλοι οι αδελφοί σας αποστέλλουν χαιρετισμούς. Να ασπάζεσθε ο ένας τον άλλο με φίλημα άγιο. Ο χαιρετισμός [αυτός γράφτηκε] με το χέρι το δικό μου, του Παύλου. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι χωρισμένος από την Εκκλησία. Ο Κύριος έρχεται! Η Χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού [ας είναι] μαζί σας. Η αγάπη μου [είναι] μαζί με όλους εσάς εν Χριστώ Ιησού [:με τη Χάρη του Ιησού Χριστού]. Αμήν.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 212 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις