Ευαγγέλιο Κυριακής 30 Ιουλίου 2017

Κυριακή H΄ Ματθαίου. (Ματθ. 14.14-22). «Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν το περίσσευμα από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα.»

Κυριακή H΄ Ματθαίου. (Ματθ. 14.14-22).

[Καὶ ἐξελθὼν] ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Απόδοση στη Νεοελληνική

«Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν το περίσσευμα από τα κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμάτα.»

[Και αφού βγήκε από εκεί] ο Ιησούς είδε πολύ λαό και τους σπλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους τους. Αργά το απόγευμα όμως προσήλθαν σε αυτόν οι μαθητές του, λέγοντες: «ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Πες στα πλήθη να αποχωρήσουν, για να πάνε στα χωριά και να αγοράσουν τροφές γι’ αυτούς». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν χρειάζεται να φύγουν. Δώστε τους εσείς να φάνε». Και εκείνοι του λένε: «Δεν έχουμε εδώ παρά μόνο πέντε άρτους και δύο ιχθύες». Και εκείνος τους είπε: «Φέρ’ τε μου αυτά εδώ». Και αφού παρήγγειλε στα πλήθη να καθίσουν πάνω στο χορτάρι, παίρνοντας τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύες, γυρνώντας το βλέμμα του στον ουρανό, ευλόγησε και αφού τεμάχισε τους άρτους, τους έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν το περίσσευμα από τα κομμάτια, [που γέμιζε] δώδεκα κοφίνια γεμάτα. Και οι άνδρες που έφαγαν ήταν περίπου πέντε χιλιάδες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε στην απέναντι πλευρά [της θάλασσας] πριν από εκείνον, μέχρι αυτός να διαλύσει τα πλήθη του λαού.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 153 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις