Απόστολος Κυριακής 30 Ιουλίου 2017

(Α΄Κορ. 1.10-17). «Και αυτό, όχι με λόγια ανθρώπινης σοφίας, για να μην ’’αδειάσει’’ από το αληθινό νόημά του ο Σταυρός του Χριστού.»

Κυριακή Η’ (Α΄Κορ. 1.10-17).

Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

«Και αυτό, όχι με λόγια ανθρώπινης σοφίας, για να μην ’’αδειάσει’’ από το αληθινό νόημά του ο Σταυρός του Χριστού.»

Σας παρακαλώ όμως, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λέτε [και να ομολογείτε] όλοι το ίδιο και να μην υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Και να παραμένετε όλοι σταθερά εφοδιασμένοι [και μονιασμένοι] με το ίδιο φρόνημα και με την ίδια ομολογία. Διότι αναφέρθηκε σε μένα, αδελφοί μου, από τους οικείους της Χλόης, ότι υπάρχουν έριδες αναμεταξύ σας. Και εννοώ αυτό, ότι δηλαδή καθένας από εσάς λέει: «εγώ είμαι [μαθητής] του Παύλου» [άλλος:] «εγώ όμως είμαι του Απολλώ», [άλλος:] «εγώ είμαι του Κηφά» [και άλλος:] «εγώ όμως είμαι του Χριστού». Άραγε έχει διαιρεθεί ο Χριστός; Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για εσάς; Ή [μήπως] βαπτιστήκατε στο όνομα του Παύλου; Ευχαριστώ [όμως] τον Θεό, για το ότι δεν βάπτισα κανέναν από εσάς παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο. Για να μην ισχυριστεί κανείς ότι βάπτισα [κάποιον] στο δικό μου όνομα. Βάπτισα ακόμα και την οικογένεια του Στεφανά. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν έχω βαπτίσει και κάποιον άλλο [εκτός από αυτούς]. Άλλωστε, δεν με απέστειλε ο Χριστός, για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. [Και αυτό,] όχι με λόγια [ανθρώπινης] σοφίας, για να μην «αδειάσει» [από το αληθινό νόημά του] ο Σταυρός του Χριστού.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 104 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις