Ευαγγέλιο Κυριακής 8 Οκτωβρίου 2017 – Κυριακή Γ΄ Λουκά

(Λουκ. 7.11-16) – Και όταν την είδε ο Κύριος, την σπλαχνίσθηκε και της είπε: «μην κλαις».

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ΄ Λουκά

Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε.

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε·καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και όταν την είδε ο Κύριος, την σπλαχνίσθηκε και της είπε: «μην κλαις».

Και στη συνέχεια, πορευόταν προς την πόλη που καλείτο Ναΐν. Και συμπορεύονταν μαζί του αρκετοί από τους μαθητές του και πολύς λαός. Όταν λοιπόν πλησίασε στην πύλη της πόλης, εκείνη τη στιγμή γινόταν η εκφορά ενός μοναχογιού που είχε πεθάνει και η μητέρα του ήταν χήρα και αρκετοί από τους κατοίκους της πόλης βρίσκονταν μαζί της. Και όταν την είδε ο Κύριος, την σπλαχνίσθηκε και της είπε: «μην κλαις». Και, αφού πλησίασε, άγγιξε τη σορό, ενώ εκείνοι που την κρατούσαν σταμάτησαν, και είπε: «νεανίσκε, σε εσένα μιλώ: σήκω». Και ανασηκώθηκε ο νεκρός και άρχισε να μιλά και τον παρέδωσε στην μητέρα του. Και φόβος κατέλαβε τους πάντες και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας ότι προφήτης μεγάλος παρουσιάστηκε ανάμεσά μας και ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 316 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις