Απόστολος Κυριακής 8 Οκτωβρίου 2017 – Κυριακή ΙΗ΄ Επιστολών

(Β΄ Κορ. 9.6-11) – Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με την καρδιά του.

Κυριακή ΙΗ΄ Επιστολών

Ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.

Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν. ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με την καρδιά του.

Ας γνωρίζετε και τούτο, ότι δηλαδή αυτός που σπέρνει φειδωλά, θα θερίσει και φειδωλά, και αυτός που σπέρνει ένδοξα [δηλαδή απλόχερα], θα θερίσει και ένδοξα [δηλαδή πολύ]. Καθένας, σύμφωνα με την προαίρεση της καρδιάς του [ας δίνει ελεημοσύνη], όχι με λύπη ή από ανάγκη. Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με χαρά [δηλαδή με την καρδιά του]. Και ο Θεός μπορεί να σας δώσει και με το παραπάνω κάθε χάρη, έτσι ώστε, έχοντας σε όλα [τα υλικά] πάντοτε κάθε αυτάρκεια, [να μπορείτε] να πράττετε με το παραπάνω κάθε καλό έργο, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί: «σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς. Η δικαιοσύνη του παραμένει [και διαλαλείται] αιώνια». Και αυτός που χορηγεί στον σπορέα τον σπόρο και [σε όλους μας] τον άρτο, για να φάμε, ας χορηγήσει [και σε εσάς] και ας πληθύνει τον σπόρο σας και ας αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας. [Ας ζείτε] πλουτίζοντας την κάθε στιγμή με κάθε [έργο που γίνεται με] απλότητα, η οποία οδηγεί μέσα από εσάς σε ευχαριστία προς τον Θεό.

 

Εικόνα: ο Ευαγγελιστής Λουκάς και ο Απόστολος Παύλος. Λεπτομέρεια από εικονογραφημένη (πλήρη) σελίδα χειρογράφου του πρώτου μισού του 10ου αιώνα. Ο Ευαγγελιστής απεικονίζεται να γράφει το Ευαγγέλιο, ενώ ο Παύλος, ο οποίος – κατά την παράδοση τον καθοδήγησε – υψώνει το χέρι του, σε μια κίνηση που υποδηλώνει ότι κηρύττει. Πηγή: http://www.thedigitalwalters.org

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 289 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις