Ευαγγέλιο Κυριακής 9 Ιουλίου 2017

(Μτ. 8.28-34, 9.1). «… και όταν τον είδαν, του ζήτησαν να φύγει από τα όρια της περιοχής τους.»

Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και όταν ήλθε [ο Ιησούς] στην απέναντι παραλία, στη χώρα των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονιζόμενοι, καθώς έβγαιναν από τα μνήματα, [οι οποίοι ήταν] πολύ άγριοι και επιθετικοί, τόσο που δεν μπορούσε κανείς να περάσει από τον δρόμο εκείνον. Και να, φώναξαν δυνατά, λέγοντες: «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού; Ήρθες εδώ πριν έρθει ο [καθορισμένος] καιρός [της αιώνιας τιμωρίας μας], για να μας βασανίσεις;». Μακριά από εκεί βρισκόταν ένα κοπάδι χοίρων πολλών που έβοσκαν. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν, λέγοντας: «εάν θα μας διώξεις, επίτρεψέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». Και τους είπε: «Πηγαίνετε». Και αυτοί, αφού εξήλθαν [από τους δαιμονισμένους ανθρώπους] πήγαν στο κοπάδι των χοίρων. Και ξαφνικά όρμησε όλο το κοπάδι των χοίρων από το μέρος του γκρεμού στη θάλασσα και ψόφησαν στα νερά. Οι δε χοιροβοσκοί [που εξέτρεφαν τους χοίρους κατά παράβαση του Μωσαϊκού Νόμου] έφυγαν [από εκεί] και αφού πήγαν στην πόλη, γνωστοποίησαν όλα [όσα είχαν γίνει] και μάλιστα τα [της θεραπείας] των δαιμονισμένων. Και να, όλη η πόλη [όλοι οι κάτοικοι] βγήκε να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, του ζήτησαν να φύγει από τα όρια της περιοχής τους. Και αφού μπήκε στο πλοίο, πέρασε απέναντι [της λίμνης] και ήλθε στην πόλη του [την Καπερναούμ].

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 239 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις