Απόστολος Κυριακής 9 Ιουλίου 2017

(Ρωμ. 10.1-10). «Διότι με την καρδιά πιστεύει κανείς και δικαιώνεται [αγιάζεται], ενώ με το στόμα ομολογεί και λαμβάνει τη σωτηρία.»

Ἀδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν. ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἢ τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αδελφοί, η θερμή επιθυμία της καρδιάς μου [που θα την χαροποιήσει] και η προσευχή μου προς τον Θεό, είναι για τη σωτηρία των Ισραηλιτών [να σωθούν δηλαδή και αυτοί, πιστεύοντας στον Χριστό]. Διότι επιβεβαιώνω γι’ αυτούς ότι έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς να γνωρίζουν στ’ αλήθεια [το θέλημα του Θεού]. Διότι, αφού αγνοούν τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούν να καθιερώσουν τη δική τους [ανθρώπινη] δικαιοσύνη, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη [το αληθινό θέλημα] του Θεού. Διότι σκοπός και εκπλήρωση του Νόμου είναι ο Χριστός, για να δικαιωθεί [δηλαδή να αγιαστεί] κάθε ένας που πιστεύει [στον Χριστό]. Αφού ο Μωυσής γράφει για τη δικαιοσύνη του Νόμου, ότι: «όποιος άνθρωπος τηρήσει αυτά [όσα επιτάσσει ο Νόμος], θα ζήσει με αυτά». Αλλά για τη δικαιοσύνη [που αποκτάται μέσω] της πίστης, λέει πάλι [ο Μωυσής]: «μην πεις μέσα στην καρδιά σου [με αμφιβολία] “ποιος θα ανεβεί στον ουρανό;” – δηλαδή για να κατεβάσει από εκεί τον Χριστό [και να έλθει να σε σώσει] – ή “ποιος θα κατέλθει μέχρι την άβυσσο;” – δηλαδή για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς [για τη σωτηρία των ανθρώπων]». Αλλά τι λέει [ο Κύριος μέσα στη Γραφή]; «Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου». Αυτό είναι ο λόγος της πίστης [το Ευαγγέλιο], το οποίο κηρύττουμε. Ότι [δηλαδή] εάν ομολογήσεις με το στόμα σου Κύριο τον Ιησού και πιστεύεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Διότι με την καρδιά πιστεύει κανείς [στον Χριστό] και δικαιώνεται [αγιάζεται], ενώ με το στόμα ομολογεί [τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων] και λαμβάνει τη σωτηρία.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 134 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις