Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 29.4.2018

«Σήκω επάνω, πάρε το κρεββάτι σου και περπάτα»

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου (Ιω. 5.1-15) 

«ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει»

Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

«Σήκω επάνω, πάρε το κρεββάτι σου και περπάτα».

Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν γιορτή και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Υπήρχε τότε κοντά στην «προβατική πύλη» στα Ιεροσόλυμα δεξαμενή νερού, η οποία ονομαζόταν στην εβραϊκή γλώσσα «Βηθεσδά» και είχε πέντε στοές. Σε αυτές (τις στοές) βρισκόταν μεγάλο πλήθος ασθενών, τυφλών, χωλών, ανθρώπων με παραλυσία, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του νερού. Πραγματικά, κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος στην κολυμβήθρα και ταρασσόταν το νερό. Ο πρώτος λοιπόν που εισερχόταν μετά την ανατάραξη του νερού, θεραπευόταν οποιαδήποτε αρρώστια κι αν τον ταλαιπωρούσε. Εκεί βρισκόταν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος τριάντα οκτώ χρόνια ήταν ασθενής. Αφού τον είδε ο Ιησούς και γνωρίζοντας ότι ήταν σε αυτήν την κατάσταση για πολύ καιρό, τον ρώτησε: «θέλεις να γίνεις υγιής;». Και του απάντησε ο ασθενής: «Κύριε, δεν έχω κανέναν άνθρωπο, ώστε τη στιγμή που ταράσσονται τα νερά να με ρίξει στην κολυμβήθρα. Και ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κατεβάζουν στο νερό κάποιον άλλον πριν από εμένα». Λέει σε αυτόν ο Ιησούς: «σήκω επάνω, πάρε το κρεββάτι σου και περπάτα». Ήταν Σάββατο η ημέρα εκείνη. Έλεγαν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο. Δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεββάτι σου». Τους αποκρίθηκε: «Εκείνος που με έκανε καλά, αυτός μου είπε “σήκω, πάρε το κρεββάτι σου και περπάτα”». Τότε τον ρώτησαν: «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σου είπε “σήκωσε το κρεββάτι σου και περπάτα”;». Αλλά ο θεραπευμένος δεν γνώριζε ποιος ήταν διότι ο Ιησούς είχε απομακρυνθεί απαρατήρητος μέσα στον όχλο που βρισκόταν σ’ εκείνο το μέρος. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στον Ναό και του είπε: «Δες, έγινες υγιής· μην αμαρτάνεις πια, για να μην πάθεις τίποτε χειρότερο». Και έφυγε ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον γιάτρεψε.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 208 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις