Απόστολος Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2017

Να λαμβάνετε δύναμη από τον Κύριο και την ακατανίκητη ισχύ του.

Κυριακή κζ´ επιστολών (Εφ. 6.10-17)

Ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Να λαμβάνετε δύναμη από τον Κύριο και την ακατανίκητη ισχύ του.

Λοιπόν, αδελφοί μου, να λαμβάνετε δύναμη από τον Κύριο και την ακατανίκητη ισχύ του. Ενδυθείτε με την «πανοπλία» του Θεού, για να μπορείτε να στέκεστε απέναντι στις μεθοδεύσεις του διαβόλου [και να τις αντιμετωπίζετε], διότι ο αγώνας μας δεν είναι [αγώνας] απέναντι σε [κάποιον που έχει] αίμα και σάρκα, αλλά [είναι] απέναντι στις «αρχές» και τις «εξουσίες», απέναντι στους κοσμοκράτορες του σκότους αυτού του αιώνα, απέναντι στα πνεύματα της πονηρίας, [και γίνεται] χάριν [της κληρονομίας] των επουρανίων [αγαθών]. Γι᾽ αυτό, λάβετε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε τη δύσκολη ημέρα των πειρασμών και, κάνοντας τα πάντα [όσα χρειάζεται], να σταθείτε [και να τα καταφέρετε]. Σταθείτε λοιπόν, αφού [σαν άλλη ζώνη] γύρω από τη μέση σας ζωσθείτε με την αλήθεια, και ενδυθείτε τον «θώρακα» της δικαιοσύνης, και ντύσετε τα πόδια σας [σαν με άλλο υπόδημα] προετοιμαζόμενοι για [να κηρύξετε και να ομολογήσετε] το Ευαγγέλιο της ειρήνης, παίρνοντας επιπροσθέτως μαζί με όλα [αυτά] τον «θυρεό» της πίστης, κάτω από τον οποίο θα μπορέσετε να κατασβέσετε όλα τα φλέγοντα βέλη του πονηρού [που θα σας χτυπούν]. Και δεχθείτε την «περικεφαλαία» της [θεϊκής] απολύτρωσης, και την «μάχαιρα» του Πνεύματος, η οποία είναι ο λόγος του Θεού.

 

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 412 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις