Απόστολος Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2018 - Της Απόκρεω

Διότι η σφραγίδα και απόδειξη της αποστολής μου είστε εσείς, με τη Χάρη του Κυρίου.

Κυριακή της Απόκρεω (Α΄ Κορ. 8.8-9.2)

Ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι σφραγίδα και απόδειξη της αποστολής μου είστε εσείς, με τη Χάρη του Κυρίου.

Το φαγητό δεν μας παρουσιάζει [ως άξιους] ενώπιον του Θεού. Διότι ούτε εάν φάμε περισσεύουμε [στην αρετή] ούτε εάν δεν φάμε υστερούμε. Προσέξτε δε, μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομμα για τους αδύνατους. Διότι εάν κάποιος δει εσένα, που γνωρίζεις, να κάθεσαι σε τραπέζι ειδωλολατρικού ναού, δεν θα χτισθεί η συνείδηση αυτού, που είναι ασθενής, στο να τρώει τα ειδωλόθυτα; Και θα χαθεί ο ασθενής αδελφός εξαιτίας της δικής σου γνώσης, [εκείνος,] για τον οποίο ο Χριστός πέθανε. Έτσι λοιπόν αμαρτάνοντας στους αδελφούς και τύπτοντας τη συνείδησή τους, η οποία ασθενεί, αμαρτάνετε ενώπιον του Χριστού. Διότι εάν σκανδαλίζει [κάποιο] φαγητό τον αδελφό μου, δεν θα φάω κρέας [ποτέ] στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Δεν έχω δει τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας; Δεν είστε το έργο μου εσείς με τη Χάρη του Κυρίου; Εάν για άλλους δεν είμαι απόστολος, για εσάς όμως είμαι. Διότι σφραγίδα [και απόδειξη] της αποστολής μου είστε εσείς, με τη Χάρη του Κυρίου.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 242 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις