Απόστολος Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2017

Αγίου Ιωάννη Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρείας

Απόστολος Κυριακής  12 Νοεμβρίου 2017 (Β´ Κορ. 9.6-11 )

Ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός

Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν. ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με την καρδιά του.

Ας γνωρίζετε και τούτο, ότι δηλαδή αυτός που σπέρνει φειδωλά, θα θερίσει και φειδωλά, και αυτός που σπέρνει απλόχερα, θα θερίσει και ένδοξα [δηλαδή πολύ]. Καθένας, σύμφωνα με την προαίρεση της καρδιάς του [ας δίνει ελεημοσύνη], όχι με λύπη ή από ανάγκη. Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με χαρά [δηλαδή με την καρδιά του]. Και ο Θεός μπορεί να σας δώσει και με το παραπάνω κάθε χάρη, έτσι ώστε, έχοντας σε όλα [τα υλικά] πάντοτε κάθε αυτάρκεια, [να μπορείτε] να πράττετε με το παραπάνω κάθε καλό έργο, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί: «σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς. Η δικαιοσύνη του παραμένει [και διαλαλείται] αιώνια». Και αυτός που χορηγεί στον σπορέα τον σπόρο και [σε όλους μας] τον άρτο, για να φάμε, ας χορηγήσει [και σε εσάς] και ας πληθύνει τον σπόρο σας και ας αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας. [Ας ζείτε] πλουτίζοντας την κάθε στιγμή με κάθε [έργο που γίνεται με] απλότητα, η οποία προκαλεί μέσα από εσάς σε ευχαριστία προς τον Θεό.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

Εικόνα: Η αρχή της Β´ προς Κορινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου.
Λεπτομέρεια χειρογράφου από περγαμηνή (Cod. Walters Ms. W. 533 fol. 195v – αρχές 12ου αιώνα).
Πηγή: http://www.thedigitalwalters.org

 

(Visited 233 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις