Απόστολος Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2017

“Διότι η ειρήνη μας είναι Eκείνος.”

Κυριακή κδ´ επιστολών (Εφ. 2.14-22)

Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν.

Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι η ειρήνη μας είναι εκείνος.

Διότι η ειρήνη μας είναι εκείνος, [ο Χριστός,] ο οποίος έκανε τα δύο [, ενώνοντάς τα σε] ένα και γκρέμισε τον τοίχο του εμποδίου [που έστεκε] στη μέση, [δηλαδή] την έχθρα, αφού κατήργησε στη σάρκα του τον νόμο των εντολών [, τον γεμάτο] με διαταγές, για να χτίσει [μέσα] στον εαυτό του τους δύο [, αναδεικνύοντάς τους] σε έναν καινούργιο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη, και [για] να συμφιλιώσει, μέσα σε ένα σώμα και τους δύο, με τον Θεό, μέσω του Σταυρού, θανατώνοντας την έχθρα στο πρόσωπό του. Και όταν ήλθε, ευαγγελίστηκε την ειρήνη σε εσάς, στους [ευρισκόμενους] μακριά και στους κοντά, διότι μέσω αυτού και οι δύο προσαγόμαστε με [το ίδιο] ένα Πνεύμα προς τον Πατέρα. Άρα λοιπόν δεν είστε πια ξένοι και προσωρινοί κάτοικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και [άνθρωποι] κοντινοί του Θεού, καθώς έχετε «ανοικοδομηθεί» πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, με τον Ιησού Χριστό να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του. Εκείνος, μες στον οποίο όλη η οικοδομή [του Σώματός του, δηλαδή η Εκκλησία], καθώς συγκροτείται, αυξάνεται μέσα στον Κύριο [με τη Χάρη Του], ώστε να γίνει ναός άγιος, μέσα στον οποίο και εσείς «οικοδομείστε» μαζί, ώστε να γίνετε τόπος, όπου κατοικεί ο Θεός, με [τη Χάρη που δίνει] το [Άγιο] Πνεύμα.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 184 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις