Απόστολος Κυριακής 25.3.2018 – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

“Θα διαλαλήσω και θα ομολογήσω το όνομά σου, στους αδελφούς μου”

Κυριακή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Εβρ. 2.11-18)

«ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε»·

Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

Απόδοση στη Νεοελληνική

“θα διαλαλήσω και θα ομολογήσω το όνομά σου, στους αδελφούς μου”·

Διότι ο Χριστός που μας αγιάζει, και εμείς που αγιαζόμαστε, καταγόμαστε όλοι από έναν Πατέρα. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία και ο Χριστός δεν ντρέπεται να ονομάζει αυτούς, που καλεί σε σωτηρία, αδελφούς του. Όπως λέει η Γραφή: “θα διαλαλήσω και θα ομολογήσω το όνομά σου, στους αδελφούς μου· εν μέσω συγκεντρώσεως των αδελφών μου θα σε ανυμνήσω και θα σε δοξάσω”. Και σε άλλο σημείο: “Εγώ ο Μεσσίας ως άνθρωπος θα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου στον Θεό και Πατέρα·” Και αλλού πάλι λέγει: “Ιδού Εγώ και τα παιδιά, που μου έδωσε ο Θεός”. Επειδή λοιπόν τα παιδιά του Θεού, έχουν όλα πάρει την ανθρώπινη φύση, σάρκα και αίμα, για αυτό το λόγο και Αυτός κατά παρόμοιο τρόπο έγινε άνθρωπος, για να καταργήσει με τον θάνατό του, αυτόν που εξουσίαζε τον θάνατο, δηλαδή τον διάβολο. Μ’ αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σ’ όλη τους τη ζωή. Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά έρχεται να βοηθήσει τους απογόνους του Αβραάμ. Επομένως, όφειλε σε όλα να είναι όμοιος με τα αδέρφια Του, ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του λαού. Ακριβώς διότι ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 473 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις