Απόστολος Κυριακής 4 Φεβρουαρίου 2018 – Του Ασώτου

Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα.

Κυριακή λδ΄ Επιστολών (Α΄ Κορ. 6.12-20)

Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει.

Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα.

Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν θα εξουσιασθώ από οτιδήποτε. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Ο Θεός όμως και αυτήν και αυτά θα τα καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα. Ο Θεός και τον Κύριο ανέστησε και εμάς θα μας αναστήσει με τη δύναμή του. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού; Άρα λοιπόν τα μέλη του Χριστού θα τα κάνω μέλη πόρνης; Ας μην γίνει αυτό! Ή δεν ξέρετε ότι εκείνος που προσκολλάται στην πόρνη, είναι ένα σώμα [με αυτήν]; Διότι «θα γίνουν» λέει «οι δύο μία σάρκα». Ενώ εκείνος που προσκολλάται στον Κύριο, είναι ένα πνεύμα [με Εκείνον]. Να αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα, το οποίο θα κάνει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματός του, ενώ εκείνος που πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Ή [μήπως] δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που βρίσκεται μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν ανήκετε στον εαυτό σας; Διότι έχετε εξαγορασθεί έναντι [μεγάλης] τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό στο σώμα σας και στο πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

 

 

(Visited 290 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις