Απόστολος Κυριακής 5 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή κβ´ επιστολών (Γαλ. 6.11-18)

Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αλλά ας μην συμβεί ποτέ να καυχηθώ εγώ για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Δείτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το χέρι μου. Όσοι θέλουν να κάνουν επίδειξη [με πράγματα που αναφέρονται] στη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεσθε, μόνο [και μόνο] για να μην καταδιώκονται λόγω [του κηρύγματος] του Σταυρού του Χριστού. Διότι ούτε και αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι περιτέμνονται τηρούν τον νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμνεσθε εσείς, για να καυχηθούν με τη δική σας σάρκα [για το ότι σας έπεισαν να περιτμηθείτε].  Αλλά ας μην συμβεί ποτέ να καυχηθώ εγώ για οτιδήποτε άλλο εκτός από [την καύχηση για] τον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος [της αμαρτίας] έχει σταυρωθεί [και νεκρωθεί] για εμένα, όπως και εγώ [το ίδιο] για τον κόσμο. Διότι [στην πίστη] στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η έλλειψή της, αλλά [ισχύει] η καινή κτίση. Και όσοι ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα, ειρήνη [θα έλθει] σε αυτούς και έλεος, και [βέβαια] στον Ισραήλ του Θεού. Στο εξής κανείς ας μην με ενοχλεί [για τα ζητήματα της περιτομής]. Διότι εγώ βαστάζω στο σώμα μου τα σημάδια [των πληγών που υπέστην για το όνομα] του Κυρίου Ιησού. Η Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού [ας είναι] με το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 215 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις