Απόστολος Κυριακής Β΄ Νηστειών 4 Μαρτίου 2018 – Γρηγορίου του Παλαμά

«Κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου».

Κυριακή Β΄Νηστειών (Ἑβρ. α΄10-β΄3)

«κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἔως ἄν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὐποπόδιον τῶν ποδῶν σου».

Σὺ κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καί ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοί ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὠσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ αλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἔως ἄν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὐποπόδιον τῶν ποδῶν σου; οὐχι πάντες εἰσι λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἠμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν. εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, και πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθει.

Απόδοση στη Νεοελληνική

«Κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου».

Εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες την γη κι έργο δικό σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν σαν το ρούχο. Σαν μανδύα θα τους τυλίξεις, και θ’ αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος και τα χρόνια σου ποτέ δε θα τελειώσουν. Σε κανέναν απ΄ τους αγγέλους δεν είπε ο Θεός: «Κάθισε στα δεξιά μου, ωσότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι, λοιπόν, όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν τον Θεό κι αποστέλλονται απ’ αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλλουν να σωθούν; Γι’ αυτό κι εμείς πρέπει περισσότερο από ποτέ να μένουμε σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατίσουμε. Γιατί, αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων, αποδείχθηκε αληθινός, κι όσοι τον παρέβηκαν έλαβαν την ανάλογη απόδοση του μισθού τους, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε, αν αμελήσουμε την σωτηρία μας; Τη σωτηρία αυτή, που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, και βεβαιώθηκε σε εμάς από όσους άκουσαν τον λόγο Του.

 © Απόδοση στη Νεοελληνική:  www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 295 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις