Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 22.4.2018

«Εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου του κηρύγματος»

Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων (Πραξ. 6.1-7)

 «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν»

Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα,οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν Ἰουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει.

Απόδοση στη Νεοελληνική

«Εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου του κηρύγματος»

Εκείνες τις μέρες, καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, άρχισαν να παραπονιούνται οι ελληνιστές χριστιανοί εναντίον των ιουδαιοχριστιανών ότι στην καθημερινή διανομή των τροφίμων δεν φρόντιζαν τις ελληνόφωνες χήρες όσο έπρεπε. Τότε οι δώδεκα απόστολοι προσκάλεσαν όλους τους μαθητές και τους είπαν: «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα του λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων. Φροντίστε, λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε εφτά άντρες με καλή φήμη, γεμάτους από την σοφία του Αγίου Πνεύματος και αυτούς θα ορίσουμε να κάνουν αυτό το έργο. Εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου του κηρύγματος». Με αυτά τα λόγια, που λέχθηκαν ενώπιον όλων των μελών της κοινότητας, συμφώνησαν. Έτσι διάλεξαν τον Στέφανο, άνθρωπο γεμάτο πίστη και Άγιο Πνεύμα· τον Φίλιππο, τον Πρόχορο, το Νικάνορα, τον Τίμωνα τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, ο οποίος προηγουμένως είχε προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό. Η κοινότητα τους έφερε μπροστά στους αποστόλους, οι οποίοι προσευχήθηκαν κι έβαλαν τα χέρια πάνω στα κεφάλια αυτών των εφτά. Στο μεταξύ ο λόγος του Θεού είχε μεγάλη διάδοση. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ μεγάλωνε πολύ. Ακόμη, πάρα πολλοί Ιουδαίοι δέχονταν την πίστη.

© Απόδοση στη Νεοελληνική: www.epiaspalathon.gr (2018)

(Visited 317 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις