Ευαγγέλιο Κυριακής 18 Ιουνίου 2017

Β΄ εβδομάδος Ματθαίου (Μτ. 4.18-23). «Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας καταστήσω αλιείς ανθρώπων.»

Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Περπατώντας στην παραλία της θάλασσας της Γαλιλαίας [ο Ιησούς] είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα που ονομάστηκε [αργότερα από τον ίδιο τον Χριστό] Πέτρος και τον Ανδρέα, τον αδελφό αυτού, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους στην θάλασσα, καθώς ήταν αλιείς. Και τους λέει: «Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας καταστήσω αλιείς ανθρώπων.». Αυτοί αμέσως, αφού εγκατέλειψαν τα δίκτυα, τον ακολούθησαν. Και αφού προχώρησε από εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο τον υιό του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδελφό αυτού, [να βρίσκονται] μέσα στο πλοία του Ζεβεδαίου, του πατέρα τους, προετοιμάζοντας τα δίχτυα τους, και κάλεσε [και] αυτούς [να τον ακολουθήσουν]. Αυτοί λοιπόν αμέσως, αφήνοντας το πλοίο και τον πατέρα τους, τον ακολούθησαν. Και περιερχόταν όλη τη Γαλιλαία ο Ιησούς, διδάσκοντας στις συναγωγές αυτών και κηρύσσοντας το ευαγγέλιο της Βασιλείας [του Θεού] και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια και κάθε σωματική αδυναμία ανάμεσα στον λαό.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 125 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις