Απόστολος Κυριακής 18 Ιουνίου 2017

Β΄ εβδομάδος επιστολών (Ρωμ. 2.10-16). «Αυτοί αποδεικνύουν ότι ο νόμος [του Θεού] βρίσκεται «εγγεγραμμένος» στις καρδιές τους…»

Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Δόξα δε και τιμή και ειρήνη [από τον Θεό] σε κάθε έναν που εργάζεται το καλό, Ιουδαίο πρώτα αλλά και ειδωλολάτρη. Διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Γι’ αυτό όσοι αμάρτησαν, χωρίς να έχουν γνωρίσει τον νόμο [του Θεού], θα οδηγηθούν στην [αιώνια] απώλεια, χωρίς τον νόμο [χωρίς δηλ. να χρησιμοποιηθεί ο νόμος ως μέτρο για την κρίση τους]. Και όσοι αμάρτησαν, γνωρίζοντας τον νόμο, θα κριθούν με βάση τον νόμο. Διότι δεν είναι δίκαιοι ενώπιον του Θεού οι ακροατές του νόμου, αλλά όσοι πράττουν σύμφωνα με τον νόμο [του Θεού], αυτοί θα δικαιωθούν. Όταν λοιπόν οι εθνικοί [τα ειδωλολατρικά έθνη] που δεν έχουν γνωρίσει τον νόμο, τηρούν [όμως] εκ φύσεως [με βάση την έμφυτη σε κάθε άνθρωπο συνείδηση] τις εντολές του νόμου, αυτοί, παρόλο που δεν έχουν οι ίδιοι τον νόμο, είναι για τους εαυτούς τους νόμος [η συνείδησή τους δηλ. λειτουργεί ως ο νόμος του Θεού μέσα τους]. Αυτοί αποδεικνύουν ότι ο νόμος [του Θεού] βρίσκεται «εγγεγραμμένος» στις καρδιές τους [τότε], όταν η συνείδησή τους το επιβεβαιώνει αυτό, η δε διάνοιά τους [ο νους τους] αναπτύσσει λογισμούς [δηλ. σκέψεις], οι οποίοι κατηγορούν ο ένας τον άλλον ή και απολογούνται [όλα δε αυτά, προκειμένου να εξακριβωθεί, τι είναι καλό, αρεστό στον Θεό]. [Αυτοί λοιπόν οι εθνικοί θα δικαιωθούν] την ημέρα εκείνη, όταν θα κρίνει ο Θεός τα κρύφια των ανθρώπων, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που εγώ κηρύττω, δια του Ιησού Χριστού.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 84 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις