Ευαγγέλιο Κυριακής 27 Αυγούστου 2017

(Ματθ. 19.16-26) «Και ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί;»

Ευαγγέλιο Κυριακής ια´ Ματθαίου (Ματθ. 19.16-26)

Tίς ἄρα δύναται σωθῆναι;

Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ; ἔφη αὐτῷ ὁ Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Kαι ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί;

Και να, προσήλθε κάποιος και του είπε: «διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό πρέπει να κάνω, για να έχω ζωή αιώνια;». Και εκείνος [ο Ιησούς] του είπε: «Γιατί με αποκαλείς ”αγαθό”; κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Εάν, πάντως, θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές». Του λέει: «ποιες;». Και ο Ιησούς είπε: «το “να μην σκοτώσεις”, “να μην μοιχεύσεις”, “να μην κλέψεις”, “να μην ψευδομαρτυρήσεις”, [το] “τίμα τον πατέρα [σου] και τη μητέρα [σου]”», και [το] “να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου”». Του λέει ο νέος: «όλα αυτά τα έχω διαφυλάξει από τότε που ήμουν μικρός. Σε τι ακόμα υστερώ;». Του είπε ο Ιησούς: «εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πώλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στους πτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό, και έλα, ακολούθησέ με». Και όταν άκουσε ο νεαρός τον λόγο [αυτόν] έφυγε λυπημένος. Διότι είχε μεγάλη περιουσία. Και ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «αλήθεια σας λέω, ότι δύσκολα [κάποιος] πλούσιος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πάλι σας λέω ότι είναι πιο εύκολο να διέλθει μία καμήλα μέσα από την τρύπα που ανοίγει μια βελόνα παρά ένας πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού». Αλλά όταν άκουσαν [αυτά] οι μαθητές του εκπλήσσονταν πολύ, λέγοντας: «Και ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί;». Ο Ιησούς όμως, αφού τους κοίταξε, τους είπε: «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, αλλά για τον Θεό όλα είναι δυνατά».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 145 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις