Απόστολος Κυριακής 27 Αυγούστου 2017

(Α΄ Κορ. 15.1-11) «Με τη Χάρη του Θεού, όμως, είμαι αυτό που σήμερα είμαι.»

Απόστολος Κυριακής ια´ εβδομάδος Επιστολών (Α΄ Κορ. 15.1-11)

Χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι᾿ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτη ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾿ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Με τη Χάρη του Θεού, όμως, είμαι αυτό που σήμερα είμαι

Σας υπενθυμίζω, λοιπόν, αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε και πάνω στο οποίο στέκεστε [ακλόνητοι στην πίστη]. Μέσω του οποίου και σώζεσθε, εάν βέβαια τηρείτε τον λόγο, όπως σας τον ευαγγελίστηκα – εκτός και αν μάταια πιστέψατε. Διότι σας παρέδωσα πρώτα-πρώτα αυτό, το οποίο και παρέλαβα, ότι [δηλαδή] ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις Γραφές. Και ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, σύμφωνα με τις Γραφές. Και ότι εμφανίστηκε στον Πέτρο, έπειτα στους δώδεκα. Έπειτα παρουσιάστηκε σε πάνω από πεντακόσιους αδελφούς για μια φορά, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι ακόμα στη ζωή μέχρι τώρα, αν και κάποιοι έχουν κοιμηθεί. Ύστερα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους αποστόλους. Τελευταίο δε όλων, εμφανίστηκε και σε εμένα, που είμαι σαν άλλο έκτρωμα. Πράγματι εγώ είμαι ο ελάχιστος από τους αποστόλους, ο οποίος δεν είμαι άξιος να αποκαλούμαι απόστολος, διότι καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη Χάρη του Θεού, όμως, είμαι αυτό που [σήμερα] είμαι. Και η Χάρη αυτού [η οποία δόθηκε] σε μένα, δεν έγινε άκαρπη, αλλά περισσότερο από αυτούς όλους [τους υπόλοιπους αποστόλους] κοπίασα. Και [μάλλον] όχι εγώ, αλλά η Χάρη του Θεού, η οποία είναι μαζί μου. Επομένως, είτε εγώ είτε εκείνοι, αυτό [το ίδιο Ευαγγέλιο] κηρύττουμε και έτσι [εσείς στο ίδιο Ευαγγέλιο] πιστέψατε.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 118 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις