Ευαγγέλιο Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2017 – Προ των Φώτων

Εγώ μεν σας βάπτισα με νερό, ενώ εκείνος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο.

Κυριακή προ των Φώτων (Μρ. 1.1-8)

Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Εγώ μεν σας βάπτισα με νερό, ενώ εκείνος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο.

Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, [του] Υιού του Θεού. Όπως έχει γραφεί στους προφήτες: «ιδού, εγώ αποστέλλω τον αγγελιαφόρο μου πριν από εσένα, ο οποίος θα προετοιμάσει την οδό σου, μπροστά από εσένα. Φωνή [ανθρώπου] που βοά στην έρημο: ¨προετοιμάστε την οδό του Κυρίου, κάνετε ευθείς τους δρόμους του [από τους οποίους θα περάσει]¨», [έτσι ακριβώς] συνέβη ο Ιωάννης να βαπτίζει στην έρημο και να κηρύσσει βάπτισμα μετάνοιας για την άφεση των αμαρτιών. Και πήγαινε προς αυτόν όλη η Ιουδαία και οι Ιεροσολυμίτες, και όλοι βαπτίζονταν στον Ιορδάνη ποταμό από αυτόν, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους. Και ήταν ο Ιωάννης ενδεδυμένος με [ένδυμα από] τρίχωμα καμήλας και [φορούσε] ζώνη δερμάτινη γύρω από τη μέση του, και έτρωγε άκρες από χόρτα και άγριο μέλι. Και κήρυττε, λέγοντας: «Έρχεται ο ισχυρότερός μου πίσω από εμένα, του οποίου δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το κορδόνι των υποδημάτων του. Εγώ μεν σας βάπτισα με νερό, ενώ εκείνος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 231 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις