Ευαγγέλιο Κυριακής 7 Ιανουαρίου – Σύναξη Τιμίου Προδρόμου

Και εγώ είδα και ομολόγησα ότι αυτός είναι ο Yιός του Θεού

Κυριακή μετά τα Φώτα – Σύναξη Τιμίου Προδρόμου (Ιω. 1.29-34)

Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ

Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾿ αὐτόν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ᾿ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Και εγώ είδα και ομολόγησα ότι αυτός είναι ο Yιός του Θεού

Την επόμενη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέει: «Να, ο αμνός του Θεού, ο οποίος αίρει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι εκείνος, για τον οποίο είπα: ¨πίσω από εμένα έρχεται άνδρας, ο οποίος πριν από εμένα υπήρξε, διότι ήταν πρώτος σε σχέση με εμένα¨. Και εγώ δεν τον γνώριζα, αλλά για να φανερωθεί [εκείνος] στον [λαό του] Ισραήλ, γι’ αυτό ήλθα εγώ να βαπτίζω στο νερό». Και ομολόγησε ο Ιωάννης λέγοντας ότι: «Είδα το Πνεύμα να κατέρχεται σαν περιστερά από τον ουρανό και έμεινε πάνω σε αυτόν. Και εγώ δεν τον γνώριζα, αλλά εκείνος που με απέστειλε να βαπτίζω στο νερό, εκείνος μου είπε: ¨αυτός, πάνω στον οποίο θα δεις το Πνεύμα να κατέρχεται και να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο¨. Και εγώ είδα και ομολόγησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού».

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 170 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις